Collection: 2011 XiaGuan

48 products
 • 2011 XiaGuan "8113 Zao Chun" (Early Spring) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Jin Se Yin Xiang" (Golden Image) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Jin Se Chuan Qi" (Golden Legend) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Yi Wu Lao Shu" (Yiwu Old Tree) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Jin Si" (Golden Ribbon) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Sheng Tai Lao Shu" (Organic Old Tree) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "FT8653-11" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2010 XiaGuan
  Regular price
  $25.99
  Sale price
  $25.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Yun Mei Chun" (Cloud Plum Spring) Cake 125g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $13.99
  Sale price
  $13.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea - Paper Tong
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "8113 Hong Dai Tie Bing" (Red Ribbon Iron Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Yi Wu Zheng Shan" (Yiwu Right Mountain Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Gu Shu Tuo Cha" (Old Tree Bowl Tea) 500g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Nan Nuo Gong Tuo" (Nannuo Royal Tuo) 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Bu Lang Lao Shu" (Bulang Old Tree) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea-Cardbox
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Ban Zhang Lao Shu" (Banzhang Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $11.99
  Sale price
  $11.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "FT8603-11" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Hong Xing Tie Bing" (Red Star Iron Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Platium Times" Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Xiao Tai Liu Hao" (No.6 Sell to Taiwan) 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $35.99
  Sale price
  $35.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Huang Jin Yun" (Gold Rhythm) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Cang Er" Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Jin Gua" (Golden Melon) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Bai Jin Sui Yue" (Platium Times) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2010 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Yun Mei Chun" (Cloud Plum Spring) Cake 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Hong Song He" (Red "Pine & Crane") Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "FT8603-11" Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $43.99
  Sale price
  $43.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Zi Yun Hao" (Purple Cloud) Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $43.99
  Sale price
  $43.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Zi Yun Hao" (Purple Cloud) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Yin Xia Guan" (Silver Xiaguan) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Jin Xia Guan" (Golden Xiaguan) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $33.99
  Sale price
  $33.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "8113 Gu Hua Cha" (Autumn Flavor) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Nan Zhao Yuan Cha" (Nanzhao Round Cake) 454g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Jing Mai Zao Chun" (Jingmai Early Spring) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "T8613" Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $35.99
  Sale price
  $35.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "8613" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Bao Yan Jin Cha" (Baoyan Tight Tea) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2011 XiaGuan "Yun Nan Bing Cha" (Yunnan Cake Tea) 125g*4 Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2011 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per