Collection: NanQiao / LiMing /CNNP Puerh Tea

69 products
 • 2017 Liming "Yi Wu - Wan Gong" (Yiwu - Wangong Village) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2017 Liming
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 CNNP "Liu Bao"(Liubao A+ Grade) Loose Leaf Dark Tea, Wuzhou, Guangxi
  2006 CNNP
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2001 Liming "431301" (Green Mark) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2001 Liming
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 1999 CNNP - LaoTongZhi "Hong Yin" (Red Mark) Cake 380g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  1999 CNNP - LaoTongZhi
  Regular price
  $669.99
  Sale price
  $669.99
  Unit price
  per 
 • 2003 CNNP - BaiShaXi "Hei Zhuan Cha" (Dark Brick Tea) 400g, Hunan Province
  2003 CNNP - BaiShaXi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 CNNP "8001" Cake 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 CNNP
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2008 LiMing "Ya Yun" (Elegant Flavor) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2008 LiMing
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2005 LiMing "Li Ming Zhi Guang" (Light of Dawn) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2005 LiMing
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 LiMing "Li Ming Zhi Guang" (Light of Dawn) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 LiMing
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2004 NanQiao "Qiao Mu Ye Sheng - Yin Zhen Gong Bing" (Wild Arbor - Silver Needle Tribute Cake) 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2004 NanQiao
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 1993 CNNP - BaiShaXi "Hei Zhuan Cha" (Dark Brick Tea) 2000g, Hunan Province
  1993 CNNP - BaiShaXi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 CNNP "8881" (Premium Bulang) Cake 380g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 CNNP
  Regular price
  $76.99
  Sale price
  $76.99
  Unit price
  per 
 • 2008 NanQiao "Che Fo Nan-Ji Xiang" (Bulang Luckiness) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2008 NanQiao
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2009 NanQiao "Che Fo Nan- Yi Wu Chen Cha" (Yiwu Aged Tea) Cake 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2009 NanQiao
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2006 NanQiao "De He Xing - Jia Ji Yin Cha" (DX - 1st Grade Mark) 601 / 602 / 603 Batch Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 NanQiao
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2005 LiMing "Zao Chun Yin Hao" (Early Spring Silver Hairs) 501 Batch 200g Cake Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2005 LiMing
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2007 LiMing "Zao Chun Yin Hao" (Early Spring Silver Hairs) 701 Batch 200g Cake Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2007 LiMing
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
  Unit price
  per 
 • 2007 NanQiao "Che Fo Nan-Tie Bing" (Iron Cake) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2007 NanQiao
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 NanQiao "Che Fo Nan-753" 601 batch Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 NanQiao
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2009 LiMing "7590" Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2009 LiMing
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2001 LiMing "Yun Wu Yuan Cha" (Cloudy Foggy Plantation) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2001 LiMing
  Regular price
  $16.99
  Sale price
  $16.99
  Unit price
  per 
 • 2006 LiMing "7540" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 LiMing
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 LiMing "Gao Shan Gu Shu" (High Mountain Old Tree) Organic Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 LiMing
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2004 CNNP "Ji Xing - Ming Qian Chun" (Lucky - Early Spring) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2004 CNNP
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2004 LiMing "Nan Nuo Shan - Gu Qiao Mu" (Nannuo Mountain - Ancient Arbor Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2004 LiMing
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 2010 LiMing "Chen Nian Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2010 LiMing
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2011 CNNP "7581" Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2011 CNNP
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2002 CNNP "7572" 203 Batch Cake 380g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2002 CNNP
  Regular price
  $217.99
  Sale price
  $217.99
  Unit price
  per 
 • 2006 LiMing "Zao Chun Yin Hao" (Early Spring Silver Hairs) 601 Batch 200g Cake Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 LiMing
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per